Производство на втеринарно - медицински препарати; хуманнилекарствени средства; синтетични субстанции; козметични изделия; алуминиеви туби и аерозолни флакони; търговия в страната и чужбина; маркетинг, научно - изследователска, развойна, инвеститорска и строителна дейност, услуги и други незабранени от закона дейности.